Terma dan Syarat

1. Penerimaan Terma

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web Sejannah (“Laman Web”), anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat oleh Terma dan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, sila berhenti menggunakan Laman Web.

2. Penggunaan Laman Web

2.1. Akaun Pengguna: Untuk mengakses ciri-ciri tertentu Laman Web, anda mungkin perlu membuat akaun pengguna. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat akaun anda dan bertanggungjawab atas semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

3. Kandungan dan Harta Intelek

3.1. Pemilikan: Semua kandungan di Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad pada teks, grafik, logo, imej, dan perisian, adalah milik Sejannah dan dilindungi oleh undang-undang hak milik intelek.

3.2. Kandungan Pengguna: Pengguna boleh mengemukakan kandungan ke Laman Web. Dengan berbuat demikian, anda memberikan Sejannah lesen bukan eksklusif, bebas royalti, global, berterusan untuk menggunakan, mengubahsuai, dan menyebarkan kandungan tersebut.

4. Dasar Privasi

Penggunaan anda terhadap Laman Web juga tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Laman Web, anda memberikan persetujuan kepada terma yang diterangkan dalam Dasar Privasi.

5. Had Tanggungjawab

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Sejannah tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian tidak langsung, kebetulan, istimewa, konsekuensi, atau ganti rugi, atau sebarang kehilangan keuntungan atau pendapatan.

6. Undang-Undang yang Mengawal

Terma dan Syarat ini tertakluk kepada dan diinterpretasikan mengikut undang-undang Malaysia, tanpa mengira prinsip konflik undang-undang.

7. Perubahan Terma

Sejannah berhak untuk mengubah atau mengemaskini Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Adalah tanggungjawab anda untuk menyemak terma ini secara berkala untuk sebarang perubahan.

8. Maklumat Hubungi

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Terma dan Syarat ini, sila hubungi kami di aqiqahloka[@]gmail.com.